DOLOČITEV UPORABNE POVRŠINE STANOVANJSKE HIŠE ZA NAMENE IZVAJANJA DOLOCIL ZDDV-1, KO SLEDNJA OBSEGA TUDI TEHNIČNE PROSTORE – Objekt, ki je ali ni del socialne politike


Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV in s sedežem v Sloveniji (v
nadaljevanju SI), je fizični osebi (investitor) izvedel popravilo peči za centralno
ogrevanje v enostanovanjski stavbi (stanovanjska hiša), katere skupna tlorisna
površina skladno z gradbenim dovoljenjem znaša 300 m2, od tega pritlicje v izmeri
230 m2 ter tehnicni prostori (klet, garaža, kurilnica) v izmeri 70 m2.
Vprašanje:
• Ali se za namene izvajanja dolocil ZDDV-1 enostanovanjski objekt (stavba) v
opisanem primeru šteje za objekt, ki je del socialne politike ali objekt, ki ni del
socialne politike?
Mnenje
Skladno z Navodili se uporabna površina stanovanjske hiše (šifra CC-SI: 1110001)
doloci tako, da se sešteje površine vseh zaprtih prostorov za bivanje v eni ali vec
etažah, brez tehnicnih prostorov in nedokoncanih prostorov.
V opisanem primeru znaša uporabna površina enostanovanjske stavbe
(stanovanjske hiše) 230 m2 (300 m2 minus 70 m2 tehnicnih prostorov), kar pomeni,
da se objekt šteje med objekte, ki so del socialne politike.

Obrazložitev
41. clen ZDDV-1 opredeljuje stopnjo DDV, ki v prvem odstavku doloca, da se za
dobave blaga in storitve obracunava in placuje DDV po splošni 22% stopnji. V
drugem odstavku navedenega clena ZDDV-1 pa je doloceno, da se DDV obracunava
in placuje po nižji 9,5% stopnji za dobave blaga in storitve, ki so dolocene v Prilogi I k
ZDDV-1.
41. clen ZDDV-1
(stopnja DDV)
(1) DDV se obracunava in placuje po splošni stopnji 22% od davcne osnove in je
enaka za dobavo blaga in storitev.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega clena, se DDV obracunava in placuje po nižji
stopnji 9,5% od davcne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge I, ki je priloga
tega zakona in njegov sestavni del.
Glede uporabe nižje stopnje DDV pri transakcijah v povezavi s stanovanji,
stanovanjskimi in drugimi objekti, se uporabljata dolocili 11. in 11.a tocke Priloge I k
ZDDV-1:
(11) stanovanja, stanovanjski in drugi objekti, namenjeni za trajno bivanje, ter deli teh
objektov, ce so del socialne politike, vkljucno z gradnjo, obnovo in popravili le-teh;
(11a) obnova in popravila zasebnih stanovanj, razen materialov, ki so bistveni del
vrednosti dobave;
Nadalje pa je treba v povezavi z uporabo davcnih stopenj v zvezi s transakcijami, ki
se nanašajo na stanovanja, katerih transakcije se štejejo kot obdavcene transakcije,
lociti:
• transakcije, ki se nanašajo na stanovanja in so del socialne politike (uporaba nižje
stopnje);
• transakcije, ki se nanašajo na stanovanja in niso del socialne politike (uporaba
splošne stopnje).
54. clen PZDDV podrobneje doloca delitev na stanovanja, ki so ali niso del socialne
politike, temelj delitve pa izhaja iz opredelitve kvadrature uporabnih površin
stanovanja;
• stanovanje je del socialne politike, ce je namenjeno trajnemu bivanju in ce
vecstanovanjski stavbi ne presega 120 m2 ali v enostanovanjski stavbi ne presega
250 m2 uporabne površine stanovanjskega objekta.

54. clen PZDDV
(Stanovanja in drugi objekti, ki so del socialne politike)
(1) Med objekte iz 11. tocke Priloge I k ZDDV-1 se uvršcajo stanovanjski objekti
(v nadaljnjem besedilu: stanovanja), ce so namenjeni za trajno bivanje in so del
socialne politike, ter stanovanjske stavbe za posebne namene, vkljucno s
pripadajocimi deli teh objektov, in sicer pod pogojem, da je njihova dobava,
gradnja, obnova ali popravilo zaracunana neposredno investitorju.
[/]
(3) Za namene prvega odstavka tega clena je stanovanje del socialne politike,
ce v vecstanovanjski stavbi ne presega 120 m2 ali v enostanovanjski stavbi ne
presega 250 m2 uporabne površine stanovanjskega objekta. Uporabna
površina je seštevek površine bivalnih prostorov.
(4) Za ugotavljanje pogojev iz prejšnjega odstavka se za natancnejšo razmejitev
enostanovanjskih in vecstanovanjskih stavb upošteva klasifikacija vrst objektov
(CCSI), ki je uvedena na podlagi predpisov o graditvi objektov, za natancnejšo
opredelitev uporabne površine pa podrobnejši nacin dolocanja in evidentiranja
površine stavbe ter površine dela stavbe, kot je uveden na podlagi predpisov o
evidentiranju nepremicnin.
[/]
Geodetska uprava RS je na podlagi Zakona o evidentiranju nepremicnin in Pravilnika
o vpisih v kataster stavb objavila vrste prostorov, kakor tudi Navodila »Prostori,
katerih površina se glede na dejansko rabo dela stavbe upošteva pri izracunu
uporabne površine« (številka: 35331-23/2013-2, uporaba od 28.10.2013 naprej).
Tako se skladno z Navodili uporabna površina enostanovanjske hiše (šifra CCSI:
1110001) doloci tako, da se sešteje površine vseh zaprtih prostorov za
bivanje v eni ali vec etažah, brez tehnicnih prostorov in nedokoncanih
prostorov.
Tehnicni prostori so klet, shramba za živila, sušilnica, pralnica, garaža, drvarnica,
kurilnica itd.
V opisanem primeru znaša uporabna površina stanovanjskega objekta 230 m2 (300
m2 minus 70 m2 tehnicnih prostorov). Skladno z navedenim se za namene izvajanja
dolocil ZDDV-1 stanovanjski objekt (stanovanjska hiša) šteje med objekte, ki so del
socialne politike, saj:
– je objekt namenjen trajnemu bivanju; in
– uporabna površina objekta znaša 230 m2 (torej ne presega 250 m2 uporabne
površine).

Dodatno:  Skladno s podrobnejšimi dolocili 54.a clena PZDDV se nižja stopnja DDV
uporablja tudi pri popravilu (peci za centralno ogrevanje) stanovanjskih objektov, ki
niso del socialne politike, pri cemer je pomembno, da vrednost dobavljenih
materialov ne presega 50% celotne vrednosti opravljene storitve brez DDV. V
opisanem primeru, ko smo enostanovanjsko stavbo lahko uvrstili med objekte, ki so
del socialne politike, vrednost dobavljenega materiala glede na celotno vrednost
opravljene storitve ni pomembna.

VIR: DDVpoznavalec.si (Superdavki.com)