ODBITEK DDV PRI UVOZU BLAGA PO 1. 7. 2016


Številka: 0920-8410/2016
Datum: 30.06.2016
ODBITEK DDV PRI UVOZU BLAGA PO 1. 7. 2016
Davcni zavezanec z identifikacijsko številko za DDV bo opravil uvoz blaga 28. 7.
2016. Carinsko deklaracijo za ta uvoz bo prejel po pošti 1. 8. 2016. Davcna
obveznost pri uvozu blaga bo nastala 28. 7. 2016, zato bo davcni zavezanec izkazal
obracunani DDV v polju 26 obrazca DDV-O za mesec julij.
Davcnega zavezanca zanima, ali lahko davcni zavezanec uveljavlja odbitek DDV od
uvoza blaga v mesecu juliju 2016.
V nadaljevanju pojasnjujemo:
Davcni zavezanec lahko v konkretnem primeru uveljavlja odbitek DDV od uvoza
blaga v obracunu DDV za mesec julij 2016, v katerem je tudi obracunal DDV od
uvoza blaga.
V skladu z e) tocko prvega odstavka 67. clena Zakona o davku na dodano vrednost –
ZDDV-1 (Uradni list RS, št 13/11- UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 14/13, 46/13-
ZIPRS1314-A, 101/13–ZIPRS1415, 86/14 in 90/15) mora imeti davcni zavezanec za
odbitek DDV v zvezi z uvozom blaga uvozni dokument, na katerem je naveden kot
prejemnik ali uvoznik in na katerem je naveden znesek DDV, ki ga je dolžan placati
oziroma omogoca izracun tega zneska. Šesti odstavek tega clena ZDDV-1 nadalje
doloca, da davcni zavezanec sme odbiti DDV ne prej kot v davcnem obdobju, v
katerem je prejel carinsko deklaracijo za uvoženo blago.
Nov 101.a clen Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik
(Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10,
104/10,110/10, 82/11, 106/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16 in 45/16) doloca,
da lahko davcni zavezanec pravico do odbitka DDV za uvoženo blago uveljavi ne
prej kot v davcnem obdobju, v katerem je obracunal DDV od uvoza blaga. Za odbitni
DDV se šteje znesek DDV, ki ga je prejemnik blaga, identificiran za namene DDV v
Sloveniji, placal v skladu s šestim ali sedmim odstavkom 77. clena ZDDV-1. Šteje se,
da je DDV placan, ko je izkazan v obracunu DDV.
Na podlagi navedenega lahko davcni zavezanec, ce ima pravico do odbitka DDV od
uvoza blaga v skladu s 63. clenom ZDDV-1, uveljavlja odbitek DDV od uvoza blaga v
obracunu DDV za obdobje, v katerem je obracunal DDV od uvoza blaga.
V konkretnem primeru to pomeni, da davcni zavezanec lahko uveljavlja odbitek DDV
od uvoza blaga v obracunu DDV za mesec julij 2016.

Vir: Spletne strani Financne uprave Republike Slovenije [01.07.2016].