Kratkotrajno delo – kdo vam lahko pomaga in koliko vas to stane


Kdo vam lahko pomaga in pod kakšnimi pogoji?

Kratkotrajno delo je brezplačno opravljanje dela v mikro družbi z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ deset zaposlenimi, pri čemer morajo biti izpolnjeni tudi drugi zakonsko določeni pogoji. Pri kratkotrajnem delu samozaposleni osebi lahko pomagajo osebe, s katero je samozaposleni v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena. Spomnimo, med sorodstveno razmerje v ravni vrsti do prvega kolena se vštevajo zakonec, izvenzakonski partner, sin, hči, mati in oče, ne pa tudi brat oziroma sestra.

Kot v 17. členu določa Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), lahko oseba kratkotrajno delo opravlja največ 40 ur mesečno. Glede zaposlovanja oseb, mlajših od 18 let, delovnega časa, nočnega dela, odmorov in počitkov se mora kratkotrajno delo opravljati v skladu s predpisi o delovnih razmerjih in predpisi o varnosti in zdravju pri delu, delodajalec vodi evidenco o opravljenem kratkotrajnem delu.

Koliko vas družinski član “stane”?

Za družinskega člana, ki za vas opravlja kratkotrajno delo, boste vseeno morali nekaj plačati, in sicer prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni oseb, ki opravljajo tovrstno delo, v višini 4,62 evra. O tem smo pisali v prispevku Prispevki za družinskega člana, ki opravlja kratkotrajno delo. Prijava zavarovanja je potrebna na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), plačilo prispevka pa na Finančni upravi RS (Furs) s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec, vrsta dohodka 1509 – Plačilo prispevka za ZZ) do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Kljub temu pa vas pomoč sorodnika vseeno lahko stane, saj gre pri kratkotrajnem delu po vsebini za opravljanje dela ali storitev na podlagi drugega pogodbenega razmerja, morebitna izplačila povračila stroškov (prehrana, prevoz na delo), izplačana osebi, ki opravi kratkotrajno delo, pa se štejejo za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja.

Vir: Data d.o.o.